SLUTORD

Berättelsen om Björnholmen har med detta förts fram till nutid. Hur framtiden kom­mer att bli kan man bara ha förmodanden och gissningar om. Det aktiva jord­bruket med träda vart sjunde år har upphört sedan några tiotal år och inget tyder på att det kommer att åter­upptas. En tänkbar utveckling är att ön kommer att vara bebyggd med fri­tidshus och befol­kad av fritidsboende.

Skogen har återtagit marken och husen ligger inbäddade i lummig grönska, ef­ter 500 år är vi tillbaka där röjning av mark och uppodling av jord en gång bör­jade.
1920

N. Segerstråle äger 1/16 mtl Björn­holmen 1:9

A Tollén äger lägen­heter­na Björnholmen 1:4, 1:5 och 1:10

C.A. Levin äger 1/8 mtl Björn­holmen 1:7

J.F. Petterson äger 1/16 mtl Björn­holmen 1:8

1921

N. Segerstråle säljer till E. Rundberg
1928


A. Tollén dör, änkan S. Tollén ärver1933
J.F Petterson dör 1931, hans änka dör 1933, dottern Anna gift med F Hell­ström ärver

1937C. A. Levin säljer till S. Herzog och E. Sellman


1940


S Tollén dör, omyndige E. Schinzel ärver genom testamente1943

E. Rundberg säljer ett markområde vid Norrvreten till S. Hallberg och J. Karlsson


S. Herzog och E. Sellman begär laga skifte av fiskevattnet. 1882 års skift upphävs, fiskevattnet tilläggs respek­tive strandägare


1949

Markområde vid Norrvreten från­styckas, betcknas Björnholmen 1:11
1950S. Herzog och E. Sellman säljer till Fortifikationsförvaltningen


1951


E. Schinzel säljer till Fortifika­tions­förvaltningen


G. Hallberg och J. Karlsson gemen­samma ägare till Björnholmen 1:11

Fortifikationsförvaltningen äger Björnholmen 1:4, 1:5, 1:7 och 1:10


1966


Björnholmen 1:12 avstyckas från Björnholmen 1:11

G Hallberg äger Björnholmen 1:12

J Karlsson äger Björnholmen 1:111977

E. Rundberg dör 1977, hustrun dör 1966


J. Karlsson dör, änkan G. Karls­son ärver1978
Fortifikationsförvaltningen ansöker om sammanläggning av fastigeter. Ägorna på Björnholmen överförs 1980 till Vitsgarn Östra 1:11


1979


G. Hallberg säljer till U. Flyckt


F. Hellström dör 1970, hustrun dör 1979, vid arvsskiftet från­styckas Björnholmen 1:13. S. Hellström ärver Björnholmen 1:8, T. Hellström ärver Björnholmen 1:13.

1989G. Karlsson säl­jer till U. Flyckt

T. Hellström äger Björnholmen 1:13

S. Hellström äger Björnholmen 1:8

1994

Sterbhuset äger Björnholmen 1:9

U. Flyckt äger Björnholmen 1:11 och 1:12

Översikt av ägoförhållanden 1920-1994