Sammanfattning, boende fram till 1760

Om vi sammanfattar vad ovan sagts om dem som bott på Björnholmen från den tid vi kän­ner nå­got namn fram till år 1760 kan en uppställning göras enligt bilden. Årtalen anger un­ge­fär­liga tid­punkt­er då de olika arrendatorerna/landborna tillträtt. Osäkerheten ligger några år framåt eller bakåt i tiden.

Att tillvaron inte var helt händelselös, framgår av följande protokollutdrag från socken­stäm­man på Muskö den 27 maj 1733.

Par. 4 Frågades noga och alfwarsamt effter owäsendet och slagzmålet i Biörnholmen annan dag Påsk, emillan Båtzman Eric Hagman och drängen Lars Nielsson; men kunde intet få nå­gon under­rättelse el. redo dhär uppå eij häller har någon klagat, fans icke hälder någre wit­nen dhär till, hwar­före man måste lemna denna sak”.

Händelsen måste ha varit något allvarligare än en vardaglig träta med handgripligheter och skälls­ord, eftersom den kommit till kyrkoherde Fromans kännedom. Troligen hade det före­kommit blod­viten och tider av tillfrisknande efter händelsen, men sockenmännen tyckte nog också att det här be­höver präs­ten inte lägga sig i.1613 Markus ?
1626 Olof Mårtensson †1668
1665 Anders Olsson g.m. Carin †1696
1693 Olof Andersson g.m. Brita Larsdotter *1678 †1728(?)
1721 Anders Olofsson g.m. Karin Larsdotter *1703 †1739
1740 Zackris Zackrisson g.m. Karin Larsdotter *1714 flyttat omkring 1754-55
1756 Pär Jansson g.m. Brita Olsdotter *1703 flyttat 1759

Inbyggare på Björnholmen t o m år 1760.